Bemutatkozunk

Iskolánk nagy múltra tekint vissza. Már az 1697-ben az evangélikus templom mellett iskola állt. A betelepülésekkel más felekezetek is építettek iskolákat. Az évszázados történet arra kötelez, hogy a nevelő-oktató munkámban kiemelt helyen kezeljem szülőhelyem hagyományait és értékeit.

      Az újkori történelmünkben iskolánk volt körzeti központ, önálló iskola és az utóbbi években bölcsődét, óvodát, általános iskolát, művelődési házat, helytörténeti gyűjteményt, városi könyvtárat magába foglaló általános művelődési központ. A törvényi változások következtében a 2013-as Alapító Okirat szerint újra önálló általános iskolává vált, a tagiskolákkal együtt.

Az intézmény megnevezése: Kisfaludy Károly Általános Iskola

Az intézmény címe: 9100 Tét, Debrecen utca 3.

Az intézmény típusa: általános iskola

Köznevelési alapfeladataink: az általános műveltséget megalapozó általános iskolai nevelés-oktatás, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása, az alapfokú művészeti iskola keretében zeneoktatás.

A Kisfaludy Károly Általános Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége.

Fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Működtetője Téten, Tét Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Győrszemerén, Mórichidán és Rábacsécsényben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

Tevékenysége Tét, Győrszemere, Mórichida és Rábacsécsény települések közigazgatási területére vonatkozik. Jelenleg a székhelyen, egy telephelyen, és a három tagintézményben látja el feladatait.

A székhelyen a 6-14 éves korosztály nevelése-oktatása történik. Jelenleg az iskola 21 tanteremmel, 1 tornateremmel és 1 szabadtéri kézilabdapályával, továbbá 1 önálló iskolai könyvtárral rendelkezik, amely segíti az oktató-nevelő munkát, a kultúra, a műveltség terjesztését.

A 2015/16. tanév statisztikai adatai alapján az intézményben tanulók száma 257 fő.

A 257 tanuló 17 tanulócsoportba történő oktatását-nevelését 32 fő pedagógus látja el. Az 1-4 osztályokban 4 napközis csoport működik, a felső tagozaton 2 tanulócsoport részére biztosítunk tanulószobai foglakozást.

Az iskolai terv szerves részét képezi a 1 összevont tanulócsoporttal működő SNI-s gyermekeket oktató-nevelő, eltérő tantervű képzés, amely 5 fő tanulóval foglalkozik. Emellett pedig 39 fő SNI-s tanuló a saját, normál osztályában integráltan tanul. Velük osztálytanítóik mellett gyógypedagógusok is foglalkoznak.

Az alsó tagozat fő tevékenységi köre és irányelvei között szerepel a gyermekközpontúság; a folyamatos odafigyelés a gyermek teljesítményére, személyiségére, körülményeire; a színvonalas és az adott osztály, egyén számára megfelelő, személyre szabott oktatás; következetes számonkérés is. A szakmailag jól képzett tantestület a tehetséggondozást tanórai és szakköri keretben egyaránt fontosnak tartja. Változatos délutáni elfoglaltságok (magyar, matematika, német, környezet, sport szakkörök, zeneiskola, mazsorett, táblajáték, színjátszó) közül választhatnak a tanulók. A lemaradást mutatók felzárkóztatását, a súlyosabb problémákkal küzdők fejlesztését a tanítók fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus segítségével végzik. Sok tanórán kívüli program szervezésével (bábszínház, színház, cirkusz) is lehetőség nyílik a szülők bevonására. Nyílt napokon, szülői értekezleteken mindig nagyarányú a részvétel. Gondjaikkal, kéréseikkel napi szinten fordulhatnak a pedagógusokhoz, akik lehetőség szerint igyekeznek figyelembe venni a szülői kéréseket (kora reggeli ügyelet, délutáni felügyelet). Az óvoda-iskola közti átmenetet segíti a tanító nénikkel és az iskolával történő megismerkedés (látogatások, Manó-tanoda, szülői értekezlet) is.

Az iskola alapfeladatain túl zeneiskolai tagozatot is működtet, ahol elsősorban fúvós-, valamint ütős hangszeres képzés folyik, erre épülve fúvószenekar színesíti a művészetoktatási tevékenységünket. A képzési túlmutat a város határain, hiszen a zeneiskolában a környező községekből érkező diákok is tanulnak, továbbá győri iskolákban tanuló diákok is részt vesznek a zeneiskolai képzésben. A diákok számos versenyen országos első helyezést értek, érnek el.

A nevelőtestület tagjai szakmailag jól képzett, munkájukat nagy odaadással végző pedagógusok. Többen 2-3 diplomával, szakvizsgával is rendelkeznek. A 32 pedagógusból 5 férfi, a többi nő. Életkor szerint a kollektíva nagyon heterogén, huszonévestől a hatvanévesig minden korosztály képviseli magát, és jól együtt tudunk működni az oktató-nevelő munka minden területén. A továbbképzések, az új módszerek megismerése iránti igény jellemzi valamennyit. A szakos ellátottság az intézményünkben 100%-os, több szakos tanár jár át a tagintézményekbe is tanítani. Több pedagógus szakvizsgával rendelkezik.

A tanárok, tanítók, és az intézmény fejlődését különféle pályázatok elnyerésével tudja segíteni az iskola. A kikerült tanítványok nagy része megállja a helyét a középiskolákban is. Több tanuló folytatja tanulmányait nyelvi előkészítő és két tanítási nyelvű osztályban, ahol szép eredményt érnek el. A felső tagozaton 5. osztályban képesség szerinti csoportbontásban folyik a tehetséggondozás magyar és matematika tantárgyakból. 7. és 8. osztályokban heti plusz 2 óra (magyar, matematika) segíti a tehetségesebbek fejlesztését. A tanulmányi versenyekre, levelezős versenyekre való felkészítés eredményeként folyamatos sikereket érnek el a tanulók (vers- és prózamondó; matematika; német). A tanulók felzárkóztatását a tanulószobai foglalkozások segítségével, a differenciált órai munkával, az egyéni igényekre szabott fejlesztő órákkal és a korrepetálásokkal biztosítják a pedagógusok és a szakemberek. Az eredményes nevelés és oktatás elérésében nagy hangsúly kap a szülőkkel való kapcsolattartás fontossága, melyet a szülői értekezletek és fogadóórák mellett, egyéni fogadóórák, nyílt tanítási napok, fórumok szervezésével próbál az intézmény még szorosabbá kovácsolni. A szülők tudják, hogy bármikor fordulhatnak a problémáikkal a pedagógusokhoz. A diákok számára a felső tagozaton is lehetőség van sokféle szabadidős tevékenység közül választani. Mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének vagy éppen a képességeinek, egyéni határainak megfelelő elfoglaltságot (sport; DÖK-rendezvények; kirándulások; erdei iskola; klubdélutánok; színjátszó kör).

A sajátos nevelési igényű gyermekek körében végzett tevékenységek az intézmény egyik fő erősségét képezik, az SNI gyermekek ellátása magas szinten történik. A tehetséggondozás ezen a területen is nagyon fontos. Gyermekeink rendszeresen részt vesznek a Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács Országos Szépíró Versenyén. A sajátos nevelési igényű gyermekek pozitív megerősítése kiemelkedő fontossággal bír, ezért a tanév során több tanulmányi versenyen is részt vesznek diákjaink (Nyúl; Nagyszentjános; Csorna). A felzárkóztatás, fejlesztés által törekszünk az indulási hátrányok, a kudarcélmények csökkentésére elősegítve az alapvető ismeretek megszerzését a továbbtanulás érdekében. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel, akik igénylik a nevelési, tanulási, életviteli tanácsokat, amit lehetőségeikhez mérten be is tartanak. Családlátogatások, szülői értekezletek, karácsonyi és anyák napi műsorok, kötetlen beszélgetések, Szülők Akadémiája című előadás sorozat, a Sokoróaljai „Segítő Kéz” Közhasznú Egyesület munkája mind a szülőkkel való kapcsolattartás, segítségnyújtás folyamatos biztosításában játszanak szerepet. A szabadidő helyes eltöltésére való nevelés helyet kap a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő foglalkozásain is (kreativitásfejlesztés; bábszínházi, színházi előadások; mozi látogatás; tanulmányi kirándulás). 

Intézményünk pedagógiai programjában fontosnak tartjuk a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztését, a tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezését. Tevékenységeink körében kiemelt figyelmet fordítunk az erkölcsi nevelésére, az állampolgárságra, demokráciára, nevelésre, az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a nemzeti öntudat, hazafias nevelésére, a családi életre, nevelésre, a testi és lelki egészségre, nevelésre, a felelősségvállalásra másokért, önkéntességre, a fenntarthatóságra, környezettudatosságra, a pályaorientációra, a gazdasági és pénzügyi nevelésre, a médiatudatosságra, nevelésre, a tanulás tanítására.

   kornyezetineveles

akkreditalt kivalo tehetsegpont

 

tehetseghu 120x90

 

referenciaintezmeny

 

bazisiskola

 

hatartalanul